Žalm {r:Žl}70{/r} (69)
Prosba o_Boží pomoc
Pane, zachraň nás! Hyneme! ({r}Mt 8,25{/r})

{v}2{/v}Bože, prosím, vysvoboď mě,{x}

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

{v}3{/v}Nechť se zardí hanbou,{x}

kdo mě touží zničit;

nechť ustoupí s_pohanou,{x}

kdo se těší z_mého neštěstí.

{v}4{/v}Ať couvnou k_vlastní potupě,{x}

kdo se mi posmívají!

{v}5{/v}Nechť jásají, v_tobě se radují{x}

všichni, kdo tě hledají,

ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“{x}

kdo touží po tvé pomoci.

{v}6{/v}Já jsem jen chudák a ubožák,{x}

Bože, na pomoc mi pospěš!

Tys můj pomocník, můj zachránce:{x}

Hospodine, neprodlévej!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky