Žalm {r:Žl}74{/r} (73)
Nářek nad zpustošeným chrámem
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. ({r}Mt 10,28{/r})
I_(1-12)

{v}1{/v}Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl,{x}

proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš?

{v}2{/v}Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal,{+}

na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví,{x}

na horu Sión, kde ses usídlil.

{v}3{/v}Zaměř své kroky k_dávným troskám:{x}

nepřítel ve svatyni všechno zničil.

{v}4{/v}Tvoji protivníci hlučeli uvnitř svatého místa,{x}

své korouhve tam vztyčili na vítězství.

{v}5{/v}Jsou podobni těm, kdo v_houštině mávají sekyrou,{x}

{v}6{/v}hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány.

{v}7{/v}Tvou svatyni vydali ohni,{x}

až do základů znesvětili příbytek tvého jména.

{v}8{/v}Řekli si v_srdci: „Vyhubme je naráz,{x}

spalte všechny Boží svatyně v_zemi!“

{v}9{/v}Už nevidíme svá znamení, nemáme proroka{x}

a nikdo z_nás neví, jak dlouho ještě.

{v}10{/v}Jak dlouho se bude, Bože, protivník rouhat,{x}

jak dlouho bude nepřítel neustále tupit tvé jméno?

{v}11{/v}Proč odtahuješ svou ruku{x}

a svou pravici necháváš ležet v_klíně?

{v}12{/v}Bůh však je mým králem od pradávna,{x}

tolikrát popřál vítězství v_zemi.

II (13-23)

{v}13{/v}Ty jsi svou mocí rozdělil moře,{x}

ve vodách jsi zdrtil hlavy oblud.

{v}14{/v}Tys roztříštil leviatanovy hlavy,{x}

hodils ho za pokrm netvorům moře.

{v}15{/v}Tys dal vytrysknout pramenům a potokům,{x}

tys vysušil mohutné řeky.

{v}16{/v}Tvůj je den a tvá je noc,{x}

tys učinil měsíc i_slunce.

{v}17{/v}Tys vymezil všechny hranice země,{x}

ustanovil jsi léto a zimu.

{v}18{/v}Pamatuj na to: nepřítel se ti rouhal, Hospodine,{x}

pošetilý národ tupil tvé jméno.

{v}19{/v}Nevydávej supovi život své hrdličky,{x}

nezapomínej natrvalo na život svých chudých!

{v}20{/v}Shlédni na svou smlouvu,{x}

vždyť zákoutí země i_pole plná jsou násilí.

{v}21{/v}Ať se ponížený nevrací zklamán,{x}

ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno!

{v}22{/v}Povstaň, Bože, ujmi se své věci,{x}

mysli na potupu, kterou tě den co den stíhá blázen.

{v}23{/v}Nezapomínej na křik svých protivníků,{x}

povyk tvých odpůrců stále se vzmáhá.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky