Žalm {r:Žl}76{/r} (75)
Poděkování za vítězství
Uvidí Syna člověka přicházet na nebeských oblacích. ({r}Mt 24,30{/r})
I_(2-7)

{v}2{/v}Slavný je Bůh v_Judsku,{x}

v_Izraeli má veliké jméno.

{v}3{/v}Jeho stánek je v_Salemu,{x}

jeho příbytek na Siónu.

{v}4{/v}Tam zlomil blesky luku,{x}

štít, meč a válečné zbraně.

{v}5{/v}Přišels, Přemocný, v_záři světla{x}

z_odvěkých hor.

{v}6{/v}Odvážní byli oloupeni,{+}

spí svým spánkem,{x}

zemdlely ruce všem rekům.

{v}7{/v}Na tvou hrozbu, Jakubův Bože,{x}

strnuly vozy i_koně.

II (8-13)

{v}8{/v}Tys hrozný. Kdo může před tebou obstát,{x}

když vzplane tvůj hněv?

{v}9{/v}Z_nebe jsi vynesl rozsudek;{x}

země se zděsila a zmlkla,

{v}10{/v}když Bůh povstal k_soudu,{x}

aby pomohl všem poníženým v_zemi.

{v}11{/v}Vždyť zuřivé Edomsko bude tě chválit,{x}

kdo zbyli v_Ematu, budou tě slavit.

{v}12{/v}Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu,{x}

všichni, kdo jste kolem něho, přineste dary Hroznému!

{v}13{/v}On krotí pýchu knížat{x}

a děsí pozemské krále.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky