Žalm {r:Žl}77 (76){/r}
{k:kat-z77.htm}Vzpomínka na skutky Boží{/k}
Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. ({r}2 Kor 4,8{/r})

{v}2{/v}Můj hlas se k_Bohu vznáší a volám,{x}

můj hlas k_Bohu stoupá, aby mě slyšel.

{v}3{/v}V_den svého soužení hledám Pána,{+}

má ruka se v_noci vzpíná bez únavy,{x}

nedá se utěšit má duše.

{v}4{/v}Když na Boha vzpomínám, vzdychám,{x}

když uvažuji, můj duch malátní.

{v}5{/v}Beze spánku držíš mé oči,{x}

jsem zmaten a neschopný slova.

{v}6{/v}Přemýšlím o_dávných dnech,{x}

na zašlá léta si vzpomínám.

{v}7{/v}V_noci uvažuji ve svém srdci,{x}

přemítám a můj duch hloubá:

{v}8{/v}„Může Pán zavrhnout navěky,{x}

už nám neukáže svou milost?

{v}9{/v}Navždy už ustane jeho přízeň,{x}

zrušen je slib pro všechna pokolení?

{v}10{/v}Zapomněl se Bůh smilovat,{x}

či v_hněvu zadržel své slitování?“

{v}11{/v}Tu jsem si řekl: „V_tom tkví má bolest:{x}

změnila se pravice Nejvyššího.“

{v}12{/v}Vzpomínám na Hospodinovy činy,{x}

ano, vzpomínám na dávné tvé divy.

{v}13{/v}Rozvažuji všechna tvá díla,{x}

přemítám o_tvých skutcích.

{v}14{/v}Bože, svaté je tvé chování:{x}

který bůh je tak veliký jako Bůh náš?

{v}15{/v}Ty jsi Bůh, který činí divy,{x}

národům jsi dal poznat svou moc.

{v}16{/v}Svým ramenem jsi vykoupil svůj národ,{x}

Jakubovy a Josefovy syny.

{v}17{/v}Uzřely tě vody, Bože,{+}

uzřely tě vody, a zděsily se,{x}

i_hlubiny se rozbouřily.

{v}18{/v}Mraky vylily vodu,{+}

oblaka zaduněla hromem{x}

a tvé šípy šlehaly kolem.

{v}19{/v}Tvůj hrom burácel v_bouři,{+}

blesky ozařovaly obzor:{x}

zatřásla a zachvěla se země.

{v}20{/v}Mořem vedla tvá cesta,{+}

tvá stezka spoustami vod,{x}

tvé šlépěje však nebylo vidět.

{v}21{/v}Jak stádo jsi vedl svůj národ,{x}

Mojžíšovou a Árónovou rukou.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky