Žalm {r:Žl}78 (77),1-39{/r}
Dobrota Boží a nevěrnost národa v_dějinách spásy
Tyto věci se staly nám pro výstrahu. ({r}1 Kor 10,6{/r})
I_(1-16)

{v}1{/v}Slyš, můj lide, mé naučení,{x}

nastav uši slovům mých úst!

{v}2{/v}Otevřu k_průpovědi svá ústa,{x}

vyložím tajemné události z_pradávných dob.

{v}3{/v}Co jsme slyšeli a poznali,{x}

co nám otcové vyprávěli,

{v}4{/v}nezatajíme jejich synům,{x}

příštímu pokolení budeme vypravovat

slavné Hospodinovy činy i_jeho moc,{x}

podivuhodné skutky jím vykonané.

{v}5{/v}Dal totiž Jakubovi nařízení{x}

a stanovil příkaz pro Izraele,

aby o_tom, co poručil našim otcům,{x}

poučili své syny.

{v}6{/v}Má to znát příští pokolení, synové, kteří se narodí,{x}

mají to vyprávět svým dětem,

{v}7{/v}aby vložili svou důvěru v_Boha,{+}

aby nezapomněli na Boží skutky{x}

a zachovávali jeho nařízení.

{v}8{/v}Aby nebyli jako jejich otcové,{x}

vzpurné a zatvrzelé pokolení,

pokolení nestálého srdce,{x}

jehož duch nebyl věrný Bohu.

{v}9{/v}Efraimovci, dovední lukostřelci,{x}

dali se na útěk v_den bitvy.

{v}10{/v}Nezachovali Boží smlouvu,{x}

odmítli jednat podle jeho zákona.

{v}11{/v}Zapomněli na jeho skutky,{x}

na podivuhodné činy, které jim ukázal.

{v}12{/v}Před jejich otci způsobil divy{x}

v_egyptské zemi na taniské pláni.

{v}13{/v}Rozdělil moře a převedl je,{x}

postavil vody jako násep.

{v}14{/v}Za dne je vedl oblakem,{x}

po celou noc světlem ohně.

{v}15{/v}Rozštěpil skály na poušti{x}

a hojně je napojil proudem vody.

{v}16{/v}Potokům dal vytrysknout ze skály{x}

a vodě dal téci jak řekám.

II (17-31)

{v}17{/v}Přece však proti němu hřešili dále,{x}

nepřestali na poušti urážet Nejvyššího.

{v}18{/v}Pokoušeli Boha ve svém srdci,{x}

když žádali pokrm podle své choutky.

{v}19{/v}Pohrdlivě mluvili proti Bohu,{x}

řekli: „Dokáže Bůh prostřít stůl zde na poušti?

{v}20{/v}Ano, udeřil do skály, že vytekla voda a potoky se rozlily:{x}

ale dovede dát i_chléb či opatřit maso svému lidu?“

{v}21{/v}Proto se Hospodin rozhněval, když to slyšel,{+}

a oheň vzplanul proti Jakubovi,{x}

i_hněv vzkypěl proti Izraeli,

{v}22{/v}že nevěřili v_Boha,{x}

nedůvěřovali v_jeho pomoc.

{v}23{/v}Poručil tedy mrakům nahoře{x}

a otevřel brány nebes,

{v}24{/v}seslal na ně déšť many, aby se najedli,{x}

a dal jim nebeský pokrm.

{v}25{/v}Člověk jedl chléb silných,{x}

pokrm jim poslal do sytosti.

{v}26{/v}Východnímu větru dal vanout z_nebe{x}

a svou mocí přivedl vítr od jihu.

{v}27{/v}Jak by to prach byl, seslal na ně déšť masa,{x}

jak by to byl mořský písek, dal jim pernaté ptáky.

{v}28{/v}Padli do jejich tábora,{x}

kolem jejich stanů.

{v}29{/v}Jedli a důkladně se nasytili,{x}

po čem toužili, jim splnil.

{v}30{/v}Neukojili ještě svou choutku,{+}

ještě měli pokrm ve svých ústech,{x}

{v}31{/v}když proti nim vzkypěl Boží hněv:

pobil jejich siláky,{x}

zahubil izraelské jinochy.

III (32-39)

{v}32{/v}Přes to vše hřešili dál{x}

a nechtěli věřit jeho divům.

{v}33{/v}Tu náhle ukončil jejich dny,{x}

jejich léta nenadálou zhoubou.

{v}34{/v}Když je hubil, hledali ho,{x}

obraceli se a sháněli se po Bohu.

{v}35{/v}Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou,{x}

že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.

{v}36{/v}Lísali se k_němu ústy,{x}

ale svým jazykem mu lhali,

{v}37{/v}neboť jejich srdce nebylo k_němu upřímné{x}

a nebyli věrni jeho smlouvě.

{v}38{/v}On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je,{+}

často potlačoval svůj hněv{x}

a nedal zcela vzplát své nevoli.

{v}39{/v}Pamatoval na to, že jsou jen tělo,{x}

jen vánek, který se rozplyne bez návratu.

Žalm {r:Žl}78 (77),40-72{/r}
Dobrota Boží a nevěrnost národa v_dějinách spásy
Tyto věci se staly nám pro výstrahu. ({r}1 Kor 10,6{/r})
IV (40-51)

{v}40{/v}Kolikrát ho popouzeli na poušti,{x}

urazili na stepi!

{v}41{/v}A_znovu pokoušeli Boha{x}

a Izraelova Svatého rozhořčili.

{v}42{/v}Neměli na paměti jeho pomoc,{x}

den, kdy je vykoupil od protivníka,

{v}43{/v}když v_Egyptě ukazoval své divy,{x}

své zázraky na taniské pláni:

{v}44{/v}V_krev změnil jejich řeky{x}

a jejich potoky, že neměli co pít.

{v}45{/v}Poslal na ně ovády, kteří je štípali,{x}

a žáby, které je soužily.

{v}46{/v}Sarančím dal jejich úrodu{x}

a kobylkám výtěžek jejich námahy.

{v}47{/v}Vinice jim potloukl krupobitím{x}

a jejich smokvoně zničil mrazem.

{v}48{/v}Jejich dobytek vydal napospas moru{x}

a bleskům jejich stáda.

{v}49{/v}Rozpoutal proti nim žár svého hněvu,{+}

rozhořčení, nevoli a soužení,{x}

smečku poslů zhouby.

{v}50{/v}Dal průchod svému hněvu:{+}

neochránil je před smrtí,{x}

i_jejich dobytek vydal moru.

{v}51{/v}Pobil všechny prvorozence v_Egyptě,{x}

prvotiny mužné síly v_Chámových stanech.

V_(52-64)

{v}52{/v}Pak vyvedl svůj lid jak ovce,{x}

jak stádo je vedl na poušti.

{v}53{/v}Vodil je bezpečně, že neměli strachu,{x}

jejich nepřátele však přikrylo moře.

{v}54{/v}Přivedl je do své svaté země,{x}

k_horám, které získala jeho pravice.

{v}55{/v}Před nimi vyhnal pohany{+}

a losem jim určil dědictví,{x}

v_jejich stanech usídlil izraelské kmeny.

{v}56{/v}Pokoušeli však a dráždili Boha, Nejvyššího,{x}

a nedbali na jeho přikázání.

{v}57{/v}Odpadli a byli nevěrní jako jejich otcové,{x}

zklamali jak zrádný luk.

{v}58{/v}Do hněvu ho přiváděli svými oběťmi na výšinách,{x}

svými modlami vzbudili jeho žárlivost.

{v}59{/v}Bůh to slyšel a rozhněval se,{x}

ostře odmítl Izraele.

{v}60{/v}Opustil příbytek v_Silo,{x}

stan, kde přebýval mezi lidmi.

{v}61{/v}Vydal do zajetí svou sílu,{x}

svou slávu v_moc protivníka.

{v}62{/v}Odevzdal svůj národ meči,{x}

proti svému dědictví vzplanul hněvem.

{v}63{/v}Jeho jinochy zhltal oheň,{x}

jeho panny se neprovdaly.

{v}64{/v}Jeho kněží padli mečem,{x}

jejich vdovy nemohly plakat.

VI (65-72)

{v}65{/v}Tu se však probudil Pán jako ze sna,{x}

jako rek rozjařený vínem.

{v}66{/v}Zezadu bil své nepřátele,{x}

stihl je věčnou potupou.

{v}67{/v}Zavrhl však Josefův stánek{x}

a Efraimův kmen si nevyvolil,

{v}68{/v}ale vyvolil si Judovo plémě,{x}

horu Sión, kterou si zamiloval.

{v}69{/v}Zbudoval si svatyni jak nebe,{x}

jak zemi, kterou založil navěky.

{v}70{/v}Vyvolil si Davida, svého služebníka,{x}

povolal ho z_ovčích ohrad.

{v}71{/v}Když chodil za ovcemi s_jehňaty, přivedl ho,{+}

aby pásl Jakuba, jeho národ,{x}

Izraele, jeho dědictví.

{v}72{/v}Pásl je svým bezúhonným srdcem,{x}

vodil je svou rozvážnou rukou.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky