Žalm {r:Žl}86{/r} (85), 1-10
Žalm {r:Žl}86{/r} (85)
{k:kat-z86.htm}Volání o_pomoc v_tísni{/k}
Buď veleben Bůh. On nás těší ve všech našich souženích. ({r}2 Kor 1,3.4{/r})

{v}1{/v}Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě,{x}

vždyť jsem ubohý a chudý.

{v}2{/v}Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán,{x}

pomoz svému služebníku, který v_tebe doufá.

{v}3{/v}Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane,{x}

neboť stále k_tobě volám.

{v}4{/v}Obvesel život svého služebníka,{x}

neboť k_tobě, Pane, pozvedám svou duši.

{v}5{/v}Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,{x}

nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k_tobě.

{v}6{/v}Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,{x}

všimni si hlasu mé snažné prosby.

{v}7{/v}V_den svého soužení k_tobě volám,{x}

ty mě přec vyslyšíš!

{v}8{/v}Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane,{x}

nic se nepodobá tvým skutkům.

{v}9{/v}Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,{+}

budou se ti klanět, Pane,{x}

a velebit tvé jméno.

{v}10{/v}Protože tys veliký a činíš divy,{x}

ty jediný jsi Bůh.

{v}11{/v}Pouč mě o_své cestě, Hospodine, abych kráčel v_tvé pravdě,{x}

veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.

{v}12{/v}Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem{x}

a věčně velebit tvé jméno.

{v}13{/v}Neboť veliká byla ke mně tvá láska{x}

a z_hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.

{v}14{/v}Bože, povstali proti mně zpupní lidé{+}

a tlupa násilníků mi ukládá o_život,{x}

neberou na tebe ohled.

{v}15{/v}Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý,{x}

váhavý k_hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.

{v}16{/v}Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,{+}

uděl sílu svému služebníku{x}

a zachraň syna své služebnice.

{v}17{/v}Dej mi znamení své přízně,{+}

ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se,{x}

že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky