Žalm {r:Žl}89{/r} (88), 2-30
Žalm {r:Žl}89{/r} (88), 2-38
Bůh je milosrdný a věrný
Z_(Davidova) potomstva vyvedl Bůh podle zaslíbení jako spasitele Ježíše. ({r}Sk 13,23{/r})
I_(2-19)

{v}2{/v}Navěky chci zpívat o_Hospodinových milostech,{x}

po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

{v}3{/v}Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“{x}

Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

{v}4{/v}„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,{x}

přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

{v}5{/v}Navěky zajistím tvůj rod{x}

a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“

{v}6{/v}Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine,{x}

a tvou věrnost shromáždění svatých.

{v}7{/v}Neboť kdo se může v_oblacích rovnat Hospodinu,{x}

kdo z_Božích synů se podobá Pánu?

{v}8{/v}Bůh je strašný ve sboru svatých,{x}

veliký a hrozný nad všechny kolem sebe.

{v}9{/v}Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty?{x}

Mocný jsi, Hospodine, a tvá věrnost tě obklopuje.

{v}10{/v}Ty vládneš nad nezkrotným mořem,{x}

ty poutáš jeho vzduté vlny.

{v}11{/v}Tys probodl a rozdupal Rahab,{x}

svým silným ramenem jsi rozptýlil své nepřátele.

{v}12{/v}Tvá jsou nebesa, tvá je i_země,{x}

založil jsi svět a vše, co jej plní.

{v}13{/v}Sever i_jih jsi stvořil,{x}

Tábor a Hermon plesají v_tvém jménu.

{v}14{/v}Tvé rámě je mocné,{x}

silná je tvá ruka, zdvižena tvá pravice.

{v}15{/v}Spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu,{x}

milost a věrnost před tebou kráčejí.

{v}16{/v}Šťastný je lid, který dovede oslavovat,{x}

chodí, Hospodine, v_záři tvé tváře.

{v}17{/v}V_tvém jménu jásají ustavičně{x}

a honosí se tvou spravedlností.

{v}18{/v}Neboť ty jsi leskem jejich moci{x}

a tvou přízní roste naše síla.

{v}19{/v}Vždyť náš vladař náleží Hospodinu,{x}

náš král Svatému Izraele.

II (20-30)

{v}20{/v}Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls:{+}

„Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem,{x}

povýšil jsem vyvoleného z_lidu.

{v}21{/v}Nalezl jsem Davida, svého služebníka,{x}

pomazal jsem ho svým svatým olejem,

{v}22{/v}pevně ho drží má ruka{x}

i_mé rámě ho posiluje.

{v}23{/v}Nepřítel ho neoklame,{x}

zvrácený člověk ho nepokoří.

{v}24{/v}Zničím před ním jeho protivníky{x}

a pobiji ty, kdo ho nenávidí.

{v}25{/v}Má věrnost a láska ho budou provázet,{x}

ve jménu mém zmohutní jeho síla.

{v}26{/v}Položím jeho ruku na moře{x}

a na řeky jeho pravici.

{v}27{/v}On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,{x}

můj Bůh a skála mé spásy.

{v}28{/v}Já pak ho ustanovím prvorozeným synem,{x}

nejvyšším mezi králi země.

{v}29{/v}Navěky mu zachovám svou milost,{x}

má smlouva s_ním platit nepřestane.

{v}30{/v}Dám věčné trvání jeho rodu,{x}

jeho trůn bude jako věk nebes.“

III (31-38)

{v}31{/v}„Jestliže jeho synové opustí můj zákon{x}

a nebudou jednat podle mých příkazů,

{v}32{/v}jestliže poskvrní má ustanovení{x}

a nezachovají má přikázání:

{v}33{/v}potrestám metlou jejich nepravost{x}

a ranami jejich provinění.

{v}34{/v}Svou milost mu však neodejmu{x}

a svou věrnost neporuším.

{v}35{/v}Nezapřu svoji smlouvu,{x}

výrok svých rtů nepozměním.

{v}36{/v}Jednou provždy jsem přísahal při své svatosti,{x}

jistě neselžu Davidovi.

{v}37{/v}Jeho potomstvo potrvá navěky,{x}

jeho trůn bude přede mnou jako slunce,

{v}38{/v}jako měsíc, který je upevněn navěky,{x}

věrný svědek na nebi.“

Žalm {r:Žl}89{/r} (88), 39-53
Nářek nad zkázou Davidova domu
Vzbudil nám mocného spasitele z_rodu svého služebníka Davida. ({r}Lk 1,69{/r})
IV (39-46)

{v}39{/v}(Ty) jsi zamítl a zavrhl,{x}

zanevřels na svého pomazaného.

{v}40{/v}Pohrdl jsi smlouvou svého služebníka,{x}

jeho korunu znesvětils v_prachu.

{v}41{/v}Pobořils všechny jeho hradby,{x}

jeho tvrze proměnils v_trosky.

{v}42{/v}Každý, kdo šel kolem, ho oloupil,{x}

svým sousedům zůstal pro smích.

{v}43{/v}Povýšil jsi pravici jeho protivníků,{x}

rozveselils všechny jeho nepřátele.

{v}44{/v}Otupil jsi ostří jeho meče{x}

a nepomohl jsi mu v_boji.

{v}45{/v}Nechals vyblednout jeho lesk{x}

a jeho trůn jsi povalil na zem.

{v}48{/v}Ukrátils dny jeho mladistvé svěžesti,{x}

zahrnul jsi ho hanbou.

V_(47-53)

{v}47{/v}Jak dlouho, Hospodine?{+}

Chceš se stále skrývat?{x}

Bude tvůj hněv hořet jak oheň?

{v}48{/v}Uvaž, jak krátký mám život,{x}

jak pomíjivé stvořils všechny lidi!

{v}49{/v}Žije někdo, kdo by neuzřel smrti?{x}

Kdo by se zachránil z_moci podsvětí?

{v}50{/v}Kde jsou, Pane, tvé bývalé milosti,{x}

které jsi přísahal Davidovi při své věrnosti?

{v}51{/v}Pamatuj, Pane, na potupu svých služebníků,{x}

nosím v_klíně všechna nepřátelství národů,

{v}52{/v}jimiž tupí, Hospodine, tvoji nepřátelé,{x}

jimiž tupí jednání tvého pomazaného.

{v}53{/v}Požehnán buď Hospodin navěky!{x}

Staň se! Staň se!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky