Žalm {r:Žl}90 (89){/r}
{k:kat-z90.htm}Věčný Bůh, útočiště každého člověka{/k}
U_Boha je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. ({r}2 Petr 3,8{/r})

{v}1{/v}Pane, tys nám býval útočištěm{x}

od pokolení do pokolení!

{v}2{/v}Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět,{x}

od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!

{v}3{/v}Rozkazem vracíš člověka v_prach{x}

a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“

{v}4{/v}Neboť tisíc let je v_tvých očích{+}

jako včerejší den, který minul,{x}

a jako noční hlídka.

{v}5{/v}Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen,{x}

podobají se pučící trávě:

{v}6{/v}Zrána kvete a bují,{x}

večer je skosena a vadne.

{v}7{/v}Hyneme vskutku pro tvůj hněv,{x}

děsíme se pro tvé rozhořčení.

{v}8{/v}Položils před sebe naše viny,{x}

naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.

{v}9{/v}Neboť pominuly všechny naše dny v_tvém hněvu,{x}

jako vzdech jsme dokončili svá léta.

{v}10{/v}Našich let bývá úhrnem sedmdesát,{x}

u_toho, kdo je při síle, osmdesát.

Většina jich je lopota a trýzeň,{x}

neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.

{v}11{/v}Kdo uváží sílu tvého hněvu{x}

a kdo se bojí tvé nevole?

{v}12{/v}Nauč nás počítat naše dny,{x}

ať dojdeme k_moudrosti srdce.

{v}13{/v}Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?{x}

Slituj se nad svými služebníky!

{v}14{/v}Nasyť nás brzy svou slitovností,{x}

ať jásáme a radujeme se po celý život!

{v}15{/v}Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil,{x}

za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.

{v}16{/v}Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo,{x}

tvá sláva jejich synům.

{v}17{/v}Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,{+}

dej zdar práci našich rukou,{x}

dej zdar práci našich rukou!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky