Žalm {r:Žl}93 (92){/r}
{k:kat-z93.htm}Vznešenost Boha stvořitele{/k}
Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. ({r}Zj 19,6.7{/r})

{v}1{/v}Hospodin kraluje, oděl se velebností,{x}

oděl se Hospodin, opásal se mocí.

Dal světu základ,{x}

že nezakolísá.

{v}2{/v}Pevný je trůn tvůj od pradávna,{x}

jsi od věčnosti.

{v}3{/v}Zdvihají řeky, Hospodine,{+}

zdvihají řeky svůj hlas,{x}

zdvihají řeky svůj hukot.

{v}4{/v}Mocnější než hukot mnohých vod,{+}

mohutnější než mořský příboj,{x}

mocný je Hospodin na výsosti.

{v}5{/v}Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,{x}

tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky