Žalm {r:Žl}97 (96){/r}
{k:kat-z97.htm}Sláva Božího soudu{/k}
Tento žalm mluví o_spáse světa a o_víře všech národů v_Krista. (Sv. Atanáš)

{v}1{/v}Hospodin kraluje, ať zajásá země,{x}

ať se radují četné ostrovy!

{v}2{/v}Mrak a temnota ho obklopují,{x}

spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

{v}3{/v}Předchází jej oheň{x}

a kolem dokola spaluje protivníky.

{v}4{/v}Jeho blesky ozařují svět,{x}

země to vidí a chvěje se.

{v}5{/v}Jako vosk se taví hory před Hospodinem,{x}

před vladařem celé země.

{v}6{/v}Nebesa hlásají jeho spravedlnost{x}

a všechny národy vidí jeho slávu.

{v}7{/v}Hanbí se všichni ctitelé model,{+}

kteří se chlubí bůžky,{x}

všichni bohové se mu koří.

{v}8{/v}Sión to slyší a raduje se{+}

a judská města jásají{x}

pro tvé rozsudky, Hospodine!

{v}9{/v}Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,{x}

svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

{v}10{/v}Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo,{+}

chrání život svých svatých,{x}

z_ruky bezbožníků je vytrhuje.

{v}11{/v}Světlo vychází spravedlivému{x}

a lidem upřímného srdce radost.

{v}12{/v}Radujte se, spravedliví, v_Hospodinu{x}

a oslavujte jeho svaté jméno!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky