Žalm {r:Žl}98{/r} (97)
{k:kat-z98.htm}Bůh je vítězný král a spravedlivý soudce{/k}
Tento žalm mluví o_prvém příchodu Páně a o_víře všech národů. (Sv. Atanáš)

{v}1{/v}Zpívejte Hospodinu píseň novou,{x}

neboť učinil podivuhodné věci.

Vítězství je dílem jeho pravice,{x}

jeho svatého ramene.

{v}2{/v}Hospodin uvedl ve známost svou spásu,{x}

před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

{v}3{/v}Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost{x}

Izraelovu domu;

všechny končiny země uzřely{x}

spásu našeho Boha.

{v}4{/v}Jásejte Hospodinu, všechny země,{x}

radujte se, plesejte a hrejte!

{v}5{/v}Hrejte Hospodinu na citeru,{x}

na citeru a s_doprovodem zpěvu,

{v}6{/v}za hlaholu trub a rohů,{x}

jásejte před králem Hospodinem!

{v}7{/v}Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,{x}

svět i_všichni, kdo jej obývají.

{v}8{/v}Řeky, tleskejte rukama,{x}

hory, spolu zajásejte

{v}9{/v}před Hospodinem, že přišel,{x}

že přišel, aby spravoval zemi,

aby spravoval svět ve spravedlnosti{x}

a národy podle práva.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky