USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

    Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

    Následuje příslušný hymnus.
    Pro neděle a všední dny v době adventní, vánoční, postní a velikonoční je na začátku vlastních textů příslušného úseku liturgické doby; v liturgickém mezidobí je na příslušném místě v žaltáři.
    Pro slavnosti a svátky je vlastní nebo ze společných textů.
    Pro památky svatých, pokud nemají tento hymnus vlastní, se může vzít buď ze společných textů, nebo z příslušného dne liturgické doby.
    Hymnus určený pro modlitbu se čtením se může nahradit hymnem z některé jiné části denní modlitby církve.

ŽALMY

    Po hymnu následují tři žalmy nebo části žalmů se svými antifonami.
    Neděle a všední dny mají žalmy i antifony z příslušného dne v žaltáři.
    Slavnosti a svátky mají vlastní žalmy i antifony.
    Památky svatých mají žalmy i antifony z příslušného dne v žaltáři; někdy však mají žalmy nebo antifony vlastní.

VERŠ

    Verš s odpovědí tvoří přechod od modlitby žalmů k naslouchání Božímu slovu ve čteních.
    Pro slavnosti a svátky se uvádí mezi vlastními nebo společnými texty vždy před prvním čtením.
    Pro neděle a všední dny liturgického mezidobí, a také pro památky svatých slavené v tomto období, se uvádí v žaltáři po posledním žalmu modlitby se čtením.

ČTENÍ

    Čtení jsou dvě a ke každému z nich je připojen zpěv, který po nich následuje.
    První čtení je z Písma svatého. Obvykle se čte to, které je mezi vlastními texty pro liturgické mezidobí.
    Slavnosti a svátky však mají biblické čtení vlastní nebo ze společných textů.
    Druhé čtení – o slavnostech, svátcích a památkách svatých je z jejich života; v ostatních případech je ze spisů Otců nebo církevních spisovatelů, a to buď z knihy Denní modlitby církve (stejně jako první čtení), nebo z nezávazného lekcionáře (srov. Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve, č. 161).

CHVALOZPĚV BOŽE, TEBE CHVÁLÍME

    O nedělích, o slavnostech a svátcích navazuje na zpěv po druhém čtení následující chvalozpěv:

Bože, tebe chválíme, *
    tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, *
    oslavuje celá země.
Všichni andělé, *
    cherubové i serafové,
všechny mocné nebeské zástupy *
    bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý, *
    Pán, Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země *
    tvé vznešené slávy.

Oslavuje tě *
    sbor tvých apoštolů,
chválí tě *
    velký počet proroků,
vydává o tobě svědectví *
    zástup mučedníků;
a po celém světě *
    vyznává tě tvá církev:
neskonale velebný, *
    všemohoucí Otče,
úctyhodný Synu Boží, *
    pravý a jediný,
božský Utěšiteli, *
    Duchu svatý.

Kriste, Králi slávy, *
    tys od věků Syn Boha Otce;
abys člověka vykoupil, *
    stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
zlomil jsi osten smrti *
    a otevřel věřícím nebe;
sedíš po Otcově pravici *
    a máš účast na jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit, *
    a proto tě prosíme:
přispěj na pomoc svým služebníkům, *
    vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
dej, ať se radují s tvými svatými *
    ve věčné slávě.

* Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, *
    veď ho a stále pozvedej.
Každý den tě budeme velebit *
    a chválit tvé jméno po všechny věky.
Pomáhej nám i dnes, *
    ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane, *
    smiluj se nad námi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství, *
    jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se utíkáme, *
    ať nejsme zahanbeni na věky.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

    Po chvalozpěvu Bože, tebe chválíme nebo, pokud se tento vynechává, po zpěvu po druhém čtení se říká příslušná závěrečná modlitba buď z vlastních textů pro liturgické mezidobí, nebo z vlastních či společných textů o svatých.
    Začíná výzvou
Modleme se a končí delším zakončením:


Obrací-li se k Otci:
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Obrací-li se k Otci, ale ke konci je zmínka o Synu:
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Obrací-li se k Synu:
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
    A odpovídá se:
Amen.

ZAKONČENÍ

    Nakonec se připojí:

Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Při slavení prodloužené vigilie před nedělí nebo slavností se vsunou před chvalozpěv Bože, tebe chválíme kantika a evangelium, jak je uvedeno v Dodatku.
    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí denní modlitby církve, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i zvolání
Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky