ORDINÁRIUM – Ranné chvály

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo.

V_pôstnom období sa Aleluja vynecháva.

Tento úvod sa vynecháva, ak bezprostredne pred rannými chválami je invitatórium.

HYMNUS

Nasleduje príslušný hymnus.

V_Cezročnom období sa hymnus berie zo žaltára.

V_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je hymnus vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Na slávnosti a sviatky sa hymnus berie z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa berie hymnus, ak nie je vlastný, buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z_férie.

PSALMÓDIA

Po hymne nasleduje psalmódia; skladá sa z_jedného „ranného“ žalmu, zo starozákonného chválospevu a z_druhého, oslavného žalmu s_príslušnými antifónami.

V_nedeľnom ofíciu v_Cezročnom období sa berú antifóny, žalmy i_chválospev zo žaltára; v_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom Veľkonočnom období sú antifóny vo vlastnej časti liturgického obdobia, žalmy a chválospev sú zo žaltára.

Vo feriálnom ofíciu sa berú antifóny, žalmy i_chválospev zo žaltára. Ale férie od 17. do 24. decembra, férie Veľkého týždňa a Veľkonočného obdobia majú vlastné antifóny.

Na slávnosti a sviatky sa žalmy a chválospev berú z_prvej nedele v_žaltári, antifóny z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa berú žalmy a chválospev s_antifónami z_bežného dňa v_žaltári; ak však niektoré ofícium má svoje vlastné žalmy alebo antifóny, berú sa tak, ako sú uvedené na príslušnom mieste.

Po psalmódii je krátke alebo dlhšie čítanie.

KRÁTKE ČÍTANIE

V_Cezročnom období sa krátke čítanie berie zo žaltára.

V_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je krátke čítanie vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Na slávnosti a sviatky je krátke čítanie z_vlastnej alebo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa berie krátke čítanie buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z_férie; Ak by však niektoré ofícium malo vlastné čítanie, berie sa tak, ako je uvedené na príslušnom mieste.

DLHŠIE ČÍTANIE

Podľa ľubovôle a najmä pri spoločnom slávení liturgie hodín s_ľudom možno vybrať dlhšie čítanie podľa zásad uvedených v_č. 46 všeobecných smerníc liturgie hodín.

Pri slávení s_ľudom možno podľa úsudku celebranta čítanie vysvetliť homíliou.

ODPOVEĎ NA BOŽIE SLOVO

Po čítaní alebo po homílii možno zachovať nejaký čas posvätné ticho.

Nasleduje responzóriový spev čiže krátke responzórium, ktoré sa uvádza hneď po krátkom čítaní.

Možno však použiť aj iné spevy tohto druhu, schválené biskupskou konferenciou.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Potom nasleduje evanjeliový chválospev s_príslušnou antifónou.

V_nedeľnom ofíciu je antifóna na Benediktus vlastná.

Vo feriálnom ofíciu v_Cezročnom období sa antifóna berie zo žaltára; v_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je antifóna vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Pri slávení svätých sa antifóna, ak nie je vlastná, berie so spoločnej časti ofícia.

Na spomienky, ak nie je vlastná, berie sa zo spoločnej časti ofícia alebo z_férie.

O_Mesiášovi a jeho predchodcovi

Lk 1, 68-79

{v}68{/v}Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,{x}

lebo navštívil a vykúpil svoj ľud

{v}69{/v}a vzbudil nám mocného Spasiteľa{x}

z_rodu Dávida, svojho služobníka,

{v}70{/v}ako odpradávna hovoril{x}

ústami svojich svätých prorokov,

{v}71{/v}že nás oslobodí od našich nepriateľov{x}

a z_rúk všetkých, čo nás nenávidia.

{v}72{/v}Preukázal milosrdenstvo našim otcom{x}

a pamätá na svoju svätú zmluvu,

{v}73{/v}na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,{x}

že nás vyslobodí z_rúk nepriateľov,

{v}74{/v}aby sme mu{x}

bez strachu slúžili

{v}75{/v}vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou{x}

po všetky dni nášho života.

{v}76{/v}A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho:{x}

pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu

{v}77{/v}a poučíš jeho ľud o_spáse,{x}

{v}78{/v}že mu náš Boh z_hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

Tak nás Vychádzajúci z_výsosti navštívi{x}

{v}79{/v}a zažiari tým, čo sedia vo tme a v_tôni smrti,

a naše kroky{x}

upriami na cestu pokoja.

Verš Sláva Otcu sa hovorí na konci každého chválospevu, ak nie je uvedené inak.

Na konci sa opakuje antifóna.

PROSBY NA ZASVÄTENIE DŇA I_PRÁC PÁNOVI

Po chválospeve nasledujú prosby.

V_Cezročnom období sa prosby berú zo žaltára.

V_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období sú prosby vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Na slávnosti a sviatky sa prosby berú z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa prosby, ak nie sú vlastné, berú buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z_férie.

Po prosbách všetci recitujú modlitbu Pána; predsedajúci ju môže uviesť krátkou výzvou, ako je uvedené v_dodatku.

Otče náš.

Hneď po modlitbe Pána sa recituje bez Modlime sa záverečná modlitba, ktorá sa berie vo feriálnom ofíciu v_Cezročnom období zo žaltára, v_ostatných ofíciách je z_príslušného liturgického dňa. Modlitba sa končí dlhším záverom.

Ak sa modlitba obracia na Otca:

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s_tebou žije a kraľuje v_jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Ak sa modlitba obracia Otca, ale na konci sa spomína Syn:

Lebo on je Boh a s_tebou žije a kraľuje v_jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Ak sa obracia na Syna:

Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s_Bohom Otcom v_jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

A odpovie sa:

Amen.

Ak predsedá kňaz alebo diakon, rozpustí ľud takto:

Pán s_vami.

I_s_duchom tvojím.

Nech vás žehná všemohúci Boh,

Otec i_Syn + i_Duch Svätý.

Amen.

Môže použiť aj inú formulu požehnania z_misála.

Ak má ľud odísť, povie:

Choďte v_mene Božom.

Bohu vďaka.

Od nedele Pánovho zmŕtvychvstania až do Druhej veľkonočnej nedele vrátane:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Ak nepredsedá kňaz alebo diakon a pri recitovaní jednotlivca sa modlitba zakončí takto:

Nech nás žehná Pán,

nech nás chráni od zlého

a nech nás privedie do večného života.

Amen.

Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.