O programe | Parametre

<< Úlohy | ^ O programe | ^^ Informácie | Niektoré použité štruktúry >>

Parametre programu

Keďže program má použitie aj ako CGI skript (teda internetová aplikácia, ktorá z prehliadača získa údaje vo forme GET, POST alebo zmiešaného URL requestu), ale aj ako program spustiteľný z príkazového riadka (či už v linuxe alebo pod DOS/Windows), parametre sa v niektorých prípadoch rôznia. Je to z toho dôvodu, že command-line verzia často používa jeden parameter v závislosti od ostatných na rôzne účely, avšak pre webovské rozhranie je potrebné, aby každý parameter mal osobitné meno (úvodný formulár napr. potrebuje viacero údajov určujúcich roky). Odlišnosti medzi parametrami pre URL requesty a command-line verziu programu uvádzame na príslušných miestach.

Okrem toho command-line verzia môže byť spustená v tzv. batch móde (dávkové spracovanie), keď pre určité dvoma dátumami ohraničené obdobie vytvorí dávkový súbor (skript), ktorý po spustení generuje modlitby pre dané obdobie. Tento spôsob použitia sa značne líši od ostatných, preto ho popisujeme na osobitnom mieste.

Pre parametre určujúce možnosti majú nasledujúce hodnoty: 1 – áno, 0 – nie.

Ak dostane program nesprávne parametre (zahŕňa i prípady nesprávnych hodnôt parametrov alebo ďalšie chýbajúce parametre závisiace od iných parametrov), export obsahuje chybové hlásenie. Naviac, command line verzia vypíše chybové hlásenie na stderr.

Príklady

Ako sa vraví, príklad môže všetky pochybnosti razom odstrániť alebo naopak, podnietiť ďalšie otázky. Za oboma účelmi sú uvedené nasledujúce príkady použitia command-line programu.


Autor programovej časti © 1999-2023 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.