Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    V pôstnom období sa Aleluja vynecháva.
    Tento úvod sa vynecháva, ak sa čítanie začína invitatóriom.

HYMNUS

    Hneď nasleduje príslušný hymnus.
    V nedeľnom i feriálnom ofíciu v Cezročnom období sa sa hymnus berie zo žaltára buď z nočnej alebo dennej série, podľa toho, ktorý zodpovedá času.
    Na slávnosti a sviatky sa hymnus berie z vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.
    Na spomienky svätých sa berie hymnus, ak nie je vlastný, buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z férie.

PSALMÓDIA

    Po hymne nasleduje psalmódia; skladá sa z troch žalmov alebo z troch častí žalmu s príslušnými antifónami.
    V nedeľu a na férie sa berú žalmy s antifónami zo žaltára.
    Na slávnosti a sviatky sú žalmy i antifóny vlastné.
    Na spomienky svätých sa berú žalmy s antifónami z bežného dňa v žaltári, ak však niektoré ofícium má svoje vlastné žalmy alebo antifóny, berú sa tak, ako sú uvedené na príslušnom mieste.

VERŠ

    Pred čítaniami je verš, ktorým predchádza modlitba zo psalmódie na počúvanie Božieho slova.
    Tento verš sa na slávnosti a sviatky uvádza pred čítaniami vo vlastnej alebo v spoločnej časti ofícia.
    Na nedele a férie v Cezročnom období i na spomienky svätých v tomto období sa verš uvádza v žaltári po psalmódii.

ČÍTANIA

    Čítania sú dve. Prvé je biblické s responzóriom a berie sa z vlastnej časti liturgického obdobia, ako to vyžaduje príslušné ofícium, okrem slávností a sviatkov. Vtedy sa berie z vlastnej alebo spoločnej časti.
    Druhé je hagiografické, a to pri slávení svätých, či už sú to slávnosti, sviatky alebo spomienky. V ostatných ofíciách druhé čítanie je zo spisov Otcov alebo cirkevných spisovateľov a berie sa z príslušného dňa v týždni (je hneď za biblickým čítaním), alebo z doplnkového lekcionára. Po čítaní nasleduje príslušné responzórium.

HYMNUS TE DEUM

    V nedeľu a na slávnosti a sviatky po druhom čítaní a responzóriu nasleduje tento hymnus:

Teba, Bože, chválime, *
    teba, Pane, velebíme,
Teba, večný Otče, *
    uctieva celá zem.
Tebe všetci anjeli, *
    tebe nebesia i všetky mocnosti,
tebe cherubíni a serafíni *
    bez prestania prespevujú:
Svätý, * svätý, * svätý *
    Pán, Boh zástupov.
Plné sú nebo i zem *
    tvojej veleby a slávy.

Teba oslavuje *
    slávny zbor apoštolov;
teba velebí *
    veľký počet prorokov;
teba chváli *
    vznešený zástup mučeníkov;
teba oslavuje *
    svätá Cirkev po celej zemi,
teba, Otče, *
    nesmierne velebného,
i tvojho milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
aj Ducha Svätého, *
    Tešiteľa nášho.

Kriste, *
    ty si kráľ slávy.
Ty si Otcov Syn *
    od večnosti.
Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, *
    stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.
Ty si zvíťazil nad smrťou *
    a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.
Ty sedíš po pravici Boha *
    v sláve svojho Otca.
Veríme, *
    že ako sudca ešte raz prídeš.

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, *
    ktorých si vykúpil predrahou krvou.
Pripočítaj nás k svojim svätým *
    vo večnej sláve.

    Táto posledná časť sa môže vynechať.

Zachráň, Pane, svoj ľud *
    a žehnaj svojich dedičov.
A spravuj ich *
    a vyvýš ich až naveky.
Po všetky dni *
    dobrorečíme tebe.
A chválime tvoje meno naveky, *
    až na veky večné.
Vo svojej láskavosti, Pane, *
    chráň nás v tento deň pred hriechom.
Zmiluj sa, Pane, nad nami, *
    zmiluj sa nad nami.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *
    ako dúfame v teba.
V teba, Pane, som dúfal, *
    nebudem zahanbený naveky.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

    Po hymne Te Deum alebo, ak hymnus nie je, po druhom responzóriu sa prednesie záverečná modlitba. Berie sa z vlastnej časti liturgického obdobia alebo z vlastnej alebo spoločnej časti ofícia na sviatky svätých, podľa toho, aké ofícium sa slávi.
    Pred modlitbou sa povie výzva
Modlime sa; modlitba sa končí príslušným záverom:

    Ak sa modlitba obracia na Otca:

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

    Ak sa modlitba obracia Otca, ale na konci sa spomína Syn:

Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

    Ak sa obracia na Syna:

Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

    Odpovedá sa:

Amen.

    Potom, aspoň pri spoločnom recitovaní, sa dodá:

Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.

    V predĺženom slávení vigílie v nedeľu a na slávnosti pred hymnom Te Deum sa recitujú chválospevy a číta sa evanjelium, ako je to naznačené v dodatku (pozri texty).
    Ak sa ofícium posvätného čítania koná bezprostredne pred inou hodinou, vtedy sa na začiatku čítania môže brať hymnus z tej liturgickej hodiny; na konci čítania sa vynechá záverečná modlitba aj zvolanie a na začiatku nasledujúcej hodiny sa vynechá úvodný verš so
Sláva Otcu.

HTML © Juraj Vidéky