Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    V pôstnom období sa Aleluja vynecháva.
    Tento úvod sa vynecháva, ak bezprostredne pred rannými chválami je invitatórium.

HYMNUS

    Nasleduje príslušný hymnus.
    V Cezročnom období sa hymnus berie zo žaltára.
    V Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je hymnus vo vlastnej časti liturgického obdobia.
    Na slávnosti a sviatky sa hymnus berie z vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.
    Na spomienky svätých sa berie hymnus, ak nie je vlastný, buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z férie.

PSALMÓDIA

    Po hymne nasleduje psalmódia; skladá sa z jedného „ranného“ žalmu, zo starozákonného chválospevu a z druhého, oslavného žalmu s príslušnými antifónami.
    V nedeľnom ofíciu v Cezročnom období sa berú antifóny, žalmy i chválospev zo žaltára; v Adventnom, Vianočnom, Pôstnom Veľkonočnom období sú antifóny vo vlastnej časti liturgického obdobia, žalmy a chválospev sú zo žaltára.
    Vo feriálnom ofíciu sa berú antifóny, žalmy i chválospev zo žaltára. Ale férie od 17. do 24. decembra, férie Veľkého týždňa a Veľkonočného obdobia majú vlastné antifóny.
    Na slávnosti a sviatky sa žalmy a chválospev berú z prvej nedele v žaltári, antifóny z vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.
    Na spomienky svätých sa berú žalmy a chválospev s antifónami z bežného dňa v žaltári; ak však niektoré ofícium má svoje vlastné žalmy alebo antifóny, berú sa tak, ako sú uvedené na príslušnom mieste.

Po psalmódii je krátke alebo dlhšie čítanie.

KRÁTKE ČÍTANIE

    V Cezročnom období sa krátke čítanie berie zo žaltára.
    V Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je krátke čítanie vo vlastnej časti liturgického obdobia.
    Na slávnosti a sviatky je krátke čítanie z vlastnej alebo spoločnej časti ofícia.
    Na spomienky svätých sa berie krátke čítanie buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z férie; Ak by však niektoré ofícium malo vlastné čítanie, berie sa tak, ako je uvedené na príslušnom mieste.

DLHŠIE ČÍTANIE

    Podľa ľubovôle a najmä pri spoločnom slávení liturgie hodín s ľudom možno vybrať dlhšie čítanie podľa zásad uvedených v č. 46 všeobecných smerníc liturgie hodín.
    Pri slávení s ľudom možno podľa úsudku celebranta čítanie vysvetliť homíliou.

ODPOVEĎ NA BOŽIE SLOVO

    Po čítaní alebo po homílii možno zachovať nejaký čas posvätné ticho.
    Nasleduje responzóriový spev čiže krátke responzórium, ktoré sa uvádza hneď po krátkom čítaní.
    Možno však použiť aj iné spevy tohto druhu, schválené biskupskou konferenciou.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Lk 1, 68-79

O Mesiášovi a jeho predchodcovi

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, *
    lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa *
    z rodu Dávida, svojho služobníka,

ako odpradávna hovoril *
    ústami svojich svätých prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov *
    a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

Preukázal milosrdenstvo našim otcom *
    a pamätá na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, *
    že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

aby sme mu *
    bez strachu slúžili
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou *
    po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: *
    pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
a poučíš jeho ľud o spáse, *
    že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi *
    a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,
a naše kroky *
    upriami na cestu pokoja.

    Potom nasleduje evanjeliový chválospev s príslušnou antifónou.
    V nedeľnom ofíciu je antifóna na Benediktus vlastná.
    Vo feriálnom ofíciu v Cezročnom období sa antifóna berie zo žaltára; v Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je antifóna vo vlastnej časti liturgického obdobia.
    Pri slávení svätých sa antifóna, ak nie je vlastná, berie so spoločnej časti ofícia.
    Na spomienky, ak nie je vlastná, berie sa zo spoločnej časti ofícia alebo z férie.
    Verš Sláva Otcu sa hovorí na konci každého chválospevu, ak nie je uvedené inak.
    Na konci sa opakuje antifóna.

PROSBY NA ZASVÄTENIE DŇA I PRÁC PÁNOVI

    Po chválospeve nasledujú prosby.
    V Cezročnom období sa prosby berú zo žaltára.
    V Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období sú prosby vo vlastnej časti liturgického obdobia.
    Na slávnosti a sviatky sa prosby berú z vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.
    Na spomienky svätých sa prosby, ak nie sú vlastné, berú buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z férie.
    Po prosbách všetci recitujú modlitbu Pána; predsedajúci ju môže uviesť krátkou výzvou, ako je uvedené v dodatku.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

    Hneď po modlitbe Pána sa recituje bez Modlime sa záverečná modlitba, ktorá sa berie vo feriálnom ofíciu v Cezročnom období zo žaltára, v ostatných ofíciách je z príslušného liturgického dňa. Modlitba sa končí dlhším záverom.
Ak sa modlitba obracia na Otca:

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

    Ak sa modlitba obracia Otca, ale na konci sa spomína Syn:

Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

    Ak sa obracia na Syna:

Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

    A odpovie sa:

Amen.

    Ak predsedá kňaz alebo diakon, rozpustí ľud takto:

Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn + i Duch Svätý.
R. Amen.

    Môže použiť aj inú formulu požehnania z misála.
    Ak má ľud odísť, povie:

Iďte v mene Božom.
R. Bohu vďaka.

    Od nedele Pánovho zmŕtvychvstania až do Druhej veľkonočnej nedele vrátane:

Iďte v mene Božom. Aleluja, aleluja.
R. Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

    Ak nepredsedá kňaz alebo diakon a pri recitovaní jednotlivca sa modlitba zakončí takto:

Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do večného života.
R. Amen.

HTML © Juraj Vidéky