ORDINÁRIUM – Vešpery

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo.

V_Pôstnom období sa Aleluja vynecháva.

HYMNUS

Nasleduje príslušný hymnus.

V_Cezročnom období sa hymnus berie zo žaltára.

V_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je hymnus vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Na slávnosti a sviatky sa hymnus berie z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa berie hymnus, ak nie je vlastný, buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z_férie.

PSALMÓDIA

Po hymne nasleduje psalmódia; skladá sa z_dvoch žalmov alebo z_dvoch častí žalmu a z_novozákonného chválospevu s_príslušnými antifónami.

V_nedeľnom ofíciu v_Cezročnom období sa berú antifóny, žalmy i_chválospev zo žaltára; v_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období sú antifóny vo vlastnej časti liturgického obdobia, žalmy a chválospev sú zo žaltára.

Vo feriálnom ofíciu sa berú antifóny, žalmy i_chválospev zo žaltára. Ale férie od 17. do 24. decembra, férie Veľkého týždňa a Veľkonočného obdobia majú vlastné antifóny.

Na slávnosti a sviatky sa antifóny, žalmy a chválospev berú z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa berú žalmy a chválospev s_antifónami z_bežného dňa v_žaltári; ak však niektoré ofícium má svoje vlastné žalmy alebo antifóny, berú sa tak, ako sú uvedené na príslušnom mieste.

Po psalmódii je krátke alebo dlhšie čítanie.

KRÁTKE ČÍTANIE

V_Cezročnom období sa krátke čítanie berie zo žaltára.

V_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je krátke čítanie vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Na slávnosti a sviatky je krátke čítanie z_vlastnej alebo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa berie krátke čítanie buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z_férie; ak by však niektoré ofícium malo vlastné čítanie, berie sa tak, ako je uvedené na príslušnom mieste.

DLHŠIE ČÍTANIE

Podľa ľubovôle a najmä pri spoločnom slávení liturgie hodín s_ľudom možno vybrať dlhšie čítanie podľa zásad uvedených v_č. 46 všeobecných smerníc liturgie hodín.

Pri slávení s_ľudom možno podľa úsudku celebranta čítanie vysvetliť homíliou.

ODPOVEĎ NA BOŽIE SLOVO

Po čítaní alebo po homílii možno zachovať nejaký čas posvätné ticho.

Nasleduje responzóriový spev čiže krátke responzórium, ktoré sa uvádza po krátkom čítaní.

Možno však použiť aj iné spevy tohto druhu, schválené biskupskou konferenciou.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Potom nasleduje evanjeliový chválospev s_príslušnou antifónou.

V_nedeľnom ofíciu je antifóna na Magnifikat vlastná.

Vo feriálnom ofíciu v_Cezročnom období sa antifóna berie zo žaltára; v_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období je antifóna vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Pri slávení svätých sa antifóna, ak nie je vlastná, berie zo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky, ak nie je vlastná, berie sa zo spoločnej časti ofícia alebo z_férie.

Radosť duše v_Pánovi

Lk 1, 46-55

{v}46{/v}Velebí{x}

moja duša Pána

{v}47{/v}a môj duch jasá{x}

v_Bohu, mojom Spasiteľovi,

{v}48{/v}lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.{x}

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

{v}49{/v}lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,{x}

a sväté je jeho meno

{v}50{/v}a jeho milosrdenstvo z_pokolenia na pokolenie{x}

s_tými, čo sa ho boja.

{v}51{/v}Ukázal silu svojho ramena,{x}

rozptýlil tých, čo v_srdci pyšne zmýšľajú.

{v}52{/v}Mocnárov zosadil z_trónov{x}

a povýšil ponížených.

{v}53{/v}Hladných nakŕmil dobrotami{x}

a bohatých prepustil naprázdno.

{v}54{/v}Ujal sa Izraela, svojho služobníka,{x}

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

{v}55{/v}ako sľúbil našim otcom,{x}

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Na konci sa opakuje antifóna.

PROSBY ČIŽE VZÝVANIA

Po chválospeve nasledujú prosby čiže vzývania.

V_Cezročnom období sa prosby berú zo žaltára.

V_Adventnom, Vianočnom, Pôstnom a Veľkonočnom období sú prosby vo vlastnej časti liturgického obdobia.

Na slávnosti a sviatky sa prosby berú z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.

Na spomienky svätých sa prosby, ak nie sú vlastné, berú buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z_férie. Možno použiť aj kratšie prosby, ako sú uvedené v_dodatku.

Po prosbách všetci recitujú modlitbu Pána; predsedajúci ju môže uviesť krátkou výzvou, ako je uvedené v_dodatku.

Otče náš.

Hneď po modlitbe Pána sa recituje bez Modlime sa záverečná modlitba, ktorá sa berie vo feriálnom ofíciu v_Cezročnom období zo žaltára, v_ostatných ofíciách je z_príslušného liturgického dňa. Modlitba sa končí dlhším záverom, ako je uvedené v_ordináriu pre ranné chvály.

Ak predsedá kňaz alebo diakon, rozpustí ľud takto:

Pán s_vami.

I_s duchom tvojím.

Nech vás žehná všemohúci Boh,

Otec i_Syn + i_Duch Svätý.

Amen.

Môže použiť aj inú formulu požehnania z_misála.

Ak má ľud odísť, povie:

Choďte v_mene Božom.

Bohu vďaka.

Od nedele Pánovho zmŕtvychvstania až do Druhej veľkonočnej nedele vrátane, ako aj na druhé vešpery slávnosti Zoslania Ducha Svätého:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Ak nepredsedá kňaz alebo diakon a pri recitovaní jednotlivca sa modlitba zakončí takto:

Nech nás žehná Pán,

nech nás chráni od zlého

a nech nás privedie do večného života.

Amen.

Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.