ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

SZŰZ MÁRIA ZÁRÓ-ANTIFÓNÁI

(Alma Redemptoris MaterAve, Regina caelorumSalve ReginaSub tuum praesidiumAve Maria Regina caeli)

I
Alma Redemptoris Mater…

Áldunk, Megváltónknak Anyja,
nyílt kapuja fönn a magas égnek,
és tengercsillag!
Nyújts oltalmat nékünk,
szánd meg jóra vágyó népedet!
Hisz te lettél Anyja csodálatos módon
szent és áldott Teremtődnek:
szűz azelőtt, szűz utána is,
Gábor angyal köszöntött,
néked ávét mondván.
Szánj meg, kérünk, minden bűnöst!

    Az antifónák más fordításban is vehetők, amelyeket a jelzett célra a Püspöki Kar jóváhagyott:

Alma Redemptoris Mater…

Üdvözítőnk édesanyja,
        mennyeknek megnyílt kapuja,
tengerjárók szép csillaga,
        Boldogságos Szűz Mária!

Légy segítség hű népednek!
        az elesett bűnösöknek,
ki szülője Istenednek,
        Anyja lettél Teremtődnek.

Mert angyali köszöntésre
        rád szállott az Úr Szentlelke.
Ekkor lett az örök Ige
        szűz méhednek szűz gyümölcse.

Azért, édes Istenanyja,
        légy bűnösök szószólója,
botló lábunk támasztója,
        üdvösségünk nyílt kapuja.

Adjunk hálát az Istennek,
        Atya, Fiú, Szentléleknek,
három személy Felségének,
        egymivoltú Istenségnek.

II
Ave, Regina caelorum…

Áldott szép Úrnőnk a mennyben,
rólad angyalok ajka zengjen:
áldott gyökér, égi ajtó,
földnek drága napfényt adó!

Örülj, szép Szűz, dicső ékes,
nincsen más ily tiszta fényes;
szép vagy, az Úr legyen véled,
Krisztust értünk imáddal kérleld!

    Más fordításban:

Ave, Regina caelorum…

Mennyországnak Királynéja,
angyaloknak szent Asszonya,
Áldott gyökér, Szűz Mária,
üdvöz légy, Krisztus szent Anyja!

Teáltalad e világra
új világosság virrada.
Örülj, dicsőség virága,
kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos Szűz!
Isten véled, szép virág, Szűz!
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

III
Salve Regina…

Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
    siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát
    fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk,
méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

    Más fordításban:

Salve Regina…

Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk, üdvöz légy,
    áldunk téged, élet, édesség, reménység.
Kik Éva bűnéért száműzésben élünk,
    e siralomvölgyből könnyek között kérünk.
Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed
    s mutasd meg majd nékünk áldott Egyszülötted,
ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária!

    Vagy:

Salve Regina…

Mennyországnak Királynéja,
irgalmasságnak szent anyja,
élet, édesség, reménység,
üdvöz légy, szép Szűz Mária.

Évának árva fiai,
számkivetett maradéki,
siralminak örökösi,
sok nyavalyáknak hajléki.

E siralomnak völgyében,
kik kesergünk nagy ínségben,
hozzád sóhajtunk mennyégbe,
hol vagy örök dicsőségben.

Áldott légy, drágalátos Szűz!
Isten véled, szép virág, Szűz!
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

Azért Szószólónk, szemedet,
fordítsd hozzánk kegyelmedet,
és a te bűnös népedet
oltalmazzad, híveidet.

Ó édes Szűz, irgalmadat,
mutasd meg kegyes voltodat,
holtunk után szent Fiadat,
mutasd meg boldogságodat.

IV
Sub tuum praesidium…

Hozzád futunk, védj meg minket, pártfogónk;
    Isten áldott Szülője!
Könyörgésünk esdve kérlel,
    ne vesd meg azt ínségünk nehéz idején,
de minden bajtól és vésztől szabadítsd meg bízó néped,
    dicsőséges Asszony és áldott Szent Szűz!

    Más fordításban:

Sub tuum praesidium…

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,
könyörgésünket ne vesd meg szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz;
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

V
Ave Maria…

Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

VI

    Húsvéti időben:

Regina caeli…

Égi Királynő, örvendezz, alleluja,
mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja,
Feltámadott, amint mondta, alleluja;
Kérleld az Istent értünk, alleluja.

    Más fordításban:

Regina caeli…

Mennyek Királyné asszonya,
örülj, szép Szűz, alleluja,
mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, alleluja,

amint megmondotta vala,
föltámadott, alleluja.
Imádd Istent,
hogy lemossa bűneinket, alleluja!

HTML © Juraj Vidéky