ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Nagyböjtben az Alleluja elmarad.
    Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

HIMNUSZ

    Utána a megfelelő himnuszt kell mondani.
    Évközi vasárnapokon és köznapokon a himnusz adva van a Zsoltáros részben.
    Ádventben, karácsonykor, nagyböjtben és a húsvéti időszakban a Himnuszt a saját liturgikus részből vesszük.
    Főünnepeken és ünnepeken a himnusz a Saját vagy a Közös részben található.
    Szentek emléknapjain a himnusz — hacsak nincs saját — tetszés szerint vehető vagy a Közös részből, vagy a köznapról.

ZSOLTÁROZÁS

    A himnusz után zsoltározás következik. Ez egy hajnali jellegű zsoltárból, egy ószövetségi kantikumból és egy dicsérő zsoltárból áll: mindegyiket a maga antifónájával kell mondani.
    A vasárnapi és köznapi zsolozsmában a Zsoltáros rész soros napjáról vesszük a zsoltárokat és a kantikumot antifónáikkal együtt. Ádventben, karácsonykor, nagyböjtben és a húsvéti időszakban az antifónákat a saját liturgikus részből vesszük. Zsoltárok és kantikum a Zsoltáros rész soros napjáról.
    Főünnepeken és ünnepeken, valamint Karácsony nyolcadában a zsoltárokat és a kantikumot a Zsoltáros rész I. vasárnapjáról kell venni, az antifónákat pedig a Saját vagy a Közös részből.
    Szentek emléknapjain a zsoltárokat, a kantikumot és az antifónákat a soros köznapról vesszük, hacsak nincsenek saját zsoltáraik és antifónáik.

A zsoltározás után következik a Rövid olvasmány vagy a Hosszabb olvasmány.

RÖVID OLVASMÁNY

    Évközi vasárnapokon és köznapokon a Rövid olvasmánya Zsoltáros rész soros napján található.
    Az Ádventi és a Karácsonyi idő vasárnapi és köznapi zsolozsmájához a Rövid olvasmány az Időszaki részben található.
    Főünnepeken és ünnepeken a Rövid olvasmányt a Saját vagy a Közös részből kell venni.
    Szentek emléknapjain a Rövid olvasmány — hacsak nincs saját — tetszés szerint vehető vagy a Közös részből, vagy a köznapról.

HOSSZABB OLVASMÁNY

    Főleg a néppel együtt végzett ünneplés alkalmával, és tetszés szerint máskor is, egy Hosszabb olvasmány választható az Imaórák Liturgiája Általános Rendelkezéseinek 46. számában található szabály alapján.
    Néppel együtt végzett zsolozsmázás esetén rövid homília mondható az olvasmány megvilágítására.

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK – VÁLASZ ISTEN SZAVÁRA

    Az olvasmány, illetve homília után, ha alkalmas, szent csend iktatható be.
   Ezenkívül adva van egy válaszos éneklés, azaz a Rövid válaszos ének, amely a Rövid olvasmánnyal együtt található meg.
    Hasonló jellegű ének is helyettesítheti, amelyet a jelzett célra a Püspöki Karnak jóvá kell hagynia.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM (BENEDICTUS)

Lk 1, 68-79

    Ezután jön sorra az evangéliumi kantikum a maga antifónájával.

Ének a Messiásról és Előfutáráról

Áldott az Úr, atyáink Istene, *
    mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;
Erős szabadítót támasztott minékünk *
    szolgájának, Dávidnak családjából.

Amint szólott a szentek szájával, *
    ősidők óta a próféták ajka által,
megszabadít az ellenség kezéből, *
    mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket;

atyáinkkal irgalmat gyakorol, *
    hogy szent szövetségére emlékezzék,
az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, *
    hogy nekünk váltja be, amit ígért;

hogy félelem nélkül *
        és megszabadulva az ellenség kezéből, *
    neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban járjunk előtte *
    napról napra, amíg élünk.

Téged pedig, gyermek, †
   a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, *
    mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját;
az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, *
    hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük
Istenünk irgalmas szívétől,
    amellyel meglátogat minket
       felkelő Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben
       és halálos homályban ülnek, *
   lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
    Az évközi időben a vasárnapi zsolozsmához a Benedictus-antifónát a Saját részből kell venni,
    a köznapi zsolozsmához pedig a Zsoltáros részből. Az Ádventi és a Karácsonyi idő vasárnapi és köznapi zsolozsmájához az antifóna az Időszaki részben található.
    Szentek ünnepein — ha nincs saját antifóna — a Közös részből;
    szentek emléknapjain pedig tetszés szerint vehető a soros köznapról is.
    Vers A Dicsőség az Atyának dicsőítő verset szokás szerint minden kantikum végén el kell mondani, hacsak nincs másképpen jelezve.
    Az antifónát a szokásos módon meg kell ismételni.

A NAPOT ÉS A MUNKÁT AZ ÚRNAK SZENTELŐ FOHÁSZOK

    A kantikum végeztével a Fohászok következnek.
    Évközi vasárnapokon és köznapokon a Fohászok a Zsoltáros részben találhatók.
    Az Ádventi és a Karácsonyi idő vasárnapi és köznapi zsolozsmájához a Fohászok az Időszaki részben található.
    Főünnepeken és ünnepeken a Fohászok a Saját vagy a Közös részben vannak.
    Szentek emléknapjain a Fohászok — hacsak nincs saját — tetszés szerint vehetők a Közös részből vagy a köznapról.
    A Fohászok után együtt mondják el az Úr imádságát, amely elé, ha alkalmas, rövid felhívás tehető, lásd Függelékben.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

    A Miatyánk után közvetlenül, Könyörögjünk! nélkül következik a Zárókönyörgés, amely az évközi köznapi zsolozsmához a Zsoltáros rész soros napjain található, a többi zsolozsmához pedig a Saját részben, és az 560. oldalon leírt módon zárul.
Ha az Atyához intézzük:

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

    Ha az Atyához intézzük, de a végén a Fiút említjük:

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

    Ha a Fiúhoz intézzük:

Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

    Felelet:

Ámen.

    Ezután, ha pap vagy diakónus vezeti a liturgiát, elbocsátja a népet:

Az Úr legyen veletek!
F. És a te lelkeddel!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
F. Ámen.

    Vagy a miséből vett más áldásformulát használ.
    Ha most elbocsátás következik, így folytatja:

Menjetek békével!
F. Istennek legyen hála!

    Húsvétvasárnaptól Húsvét II. vasárnapjáig bezárólag, valamint Pünkösd II. Esti dicséretében:

Menjetek békével! Alleluja, alleluja.
F. Istennek legyen hála! Alleluja, alleluja.

    Ha nincs jelen pap vagy diakónus, valamint egyéni imádkozás esetén így zárul a Reggeli dicséret:

Az Úr áldjon meg minket,
védelmezzen minden rossztól,
és vezessen el az örök életre!
F. Ámen.

HTML © Juraj Vidéky