ÁLTALÁNOS RÉSZ

IMÁDSÁGRA HÍVÁS | REGGELI DICSÉRET | OLVASMÁNYOS IMAÓRA | ESTI DICSÉRET | BEFEJEZŐ IMAÓRA

V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen. (Alleluja.)

    Nagyböjtben az Alleluja elmarad.

HIMNUSZ

    Utána a megfelelő himnuszt kell mondani.
    Évközi vasárnapokon és köznapokon a himnusz adva van a Zsoltáros részben.
    Ádventben, karácsonykor, nagyböjtben és a húsvéti időszakban a himnuszt a saját liturgikus részből vesszük.
    Főünnepeken és ünnepeken a himnusz a Saját vagy a Közös részben található.
    Szentek emléknapjain a himnusz — hacsak nincs saját — tetszés szerint vehető vagy a Közös részből, vagy a köznapról.

ZSOLTÁROZÁS

    A himnusz után zsoltározás következik. Ez két zsoltárból vagy zsoltárrészből és egy újszövetségi kantikumból áll: mindegyiket a maga antifónájával kell mondani.
    A vasárnapi és köznapi zsolozsmában a Zsoltáros rész soros napjáról vesszük a zsoltárokat és a kantikumot antifónáikkal együtt. Nagyböjt és Húsvét vasárnapjain, Nagyhéten és a Húsvéti idő köznapjain saját antifónáik vannak.
    Az Ádventi és a Karácsonyi idő vasárnapjain, valamint december 17-től 24-ig a köznapokon saját antifónáik vannak.
    Főünnepeken és ünnepeken a zsoltárokat és a kantikumot a Saját vagy a Közös részből vesszük.
    Szentek emléknapjain a zsoltárokat, a kantikumot és az antifónákat a soros köznapról vesszük, hacsak nincsenek saját zsoltáraik és antifónáik.
    A zsoltározás után következik a Rövid olvasmány vagy a Hosszabb olvasmány.

RÖVID OLVASMÁNY

    Évközi vasárnapokon és köznapokon a Rövid olvasmány a Zsoltáros rész soros napján.
    Nagyböjtben és a Húsvéti időben mind a vasárnapi, mind a köznapi zsolozsmához a Rövid olvasmány az időszaki részben található.
    Főünnepeken és ünnepeken a Rövid olvasmányt a Saját vagy a Közös részből kell venni.
    Szentek emléknapjain a Rövid olvasmány — hacsak nincs saját — tetszés szerint vehető vagy a Közös részből, vagy a köznapról.

HOSSZABB OLVASMÁNY

    Főleg a néppel együtt végzett ünneplés alkalmával és tetszés szerint máskor is egy Hosszabb olvasmány választható az Imaórák Liturgiája Általános Rendelkezéseinek . 46. számában található szabály alapján.
    Néppel együtt végzett ünneplés esetén rövid homília mondható az olvasmány megvilágítására.

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK – VÁLASZ ISTEN SZAVÁRA

    Az olvasmány, illetve homília után, ha alkalmas, szent csend iktatható be.
    Következik a Rövid válaszos ének, amely a Rövid olvasmánnyal együtt található meg.
    Hasonló jellegű ének is helyettesítheti, amelyet a jelzett célra a Püspöki Karnak jóvá kell hagynia.

    Ezután jön sorra az evangéliumi kantikum a maga antifónájával.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM (MAGNIFICAT)

Lk 1, 46-55

A lélek az Úrban ujjong

Magasztalja lelkem az Urat, *
    és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: *
    Íme, ezentúl boldognak hirdetnek

    az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: *
    ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, *
    akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával: *
    a kevélykedőket széjjelszórta,

hatalmasokat elűzött trónjukról, *
    kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti, *
    a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: *
    megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, *
    Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
    Az évközi időben a vasárnapi zsolozsmához a Magnificat-antifónát a Saját részből kell venni.
    Az Ádventi és a Karácsonyi idő, Nagyböjt és Húsvét idő vasárnapi és köznapi zsolozsmájához az antifóna az Időszaki részben található.
    Szentek ünnepein — ha nincs saját antifóna — a Közös részből;
    szentek emléknapjain pedig tetszés szerint vehető a soros köznapról is.
    Az antifónát a szokásos módon meg kell ismételni.

FOHÁSZOK VAGY KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁGOK

    A kantikum végeztével a Fohászok következnek.
    Évközi vasárnapokon és köznapokon a Fohászok a Zsoltáros részben találhatók.
    Az Ádventi és a Karácsonyi idő vasárnapi és köznapi zsolozsmájához a Fohászok az Időszaki részben található.
    Főünnepeken és ünnepeken a Fohászok a Saját vagy a Közös részben vannak.
    Szentek emléknapjain a Fohászok — hacsak nincs saját — tetszés szerint vehetők a Közös részből vagy a köznapról. Rövidebb fohászok is vehetők lásd a Függelékben.
    A Fohászok után együtt mondják el az Úr imádságát, amely elé, ha alkalmas, rövid felhívás tehető, lásd a Függelékben.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

    A Miatyánk után közvetlenül, Könyörögjünk! nélkül következik a Zárókönyörgés a Saját részből, és az 868. oldalon leírt módon zárul. Mint a REGGELI DICSÉRETBEN az Általános részben leírtak szerint.
    Ezután, ha pap vagy diakónus vezeti a liturgiát, elbocsátja a népet:

Az Úr legyen veletek!
F. És a te lelkeddel!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
F. Ámen.

    Vagy a miséből vett más áldásformulát használ.
    Ha most elbocsátás következik, így folytatja:

Menjetek békével!
F. Istennek legyen hála!

    Húsvétvasárnaptól Húsvét II. vasárnapjáig bezárólag, valamint Pünkösd II. Esti dicséretében:

Menjetek békével! Alleluja, alleluja.
F. Istennek legyen hála! Alleluja, alleluja.

    Ha nincs jelen pap vagy diakónus, valamint egyéni imádkozás esetén így zárul az Esti dicséret:

Az Úr áldjon meg minket,
védelmezzen minden rossztól
és vezessen el az örök életre!
F. Ámen.

HTML © Juraj Vidéky